Søg
Close this search box.

Vilkår

Salgsvilkår

Generelt:

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, dog altid i overensstemmelse med gældende danske love.

Tilbud og ordrer:

Der tages forbehold for Boesgård Data ApS’s endelige godkendelse og såvel afgivne tilbud som optagne ordrer. På mindre ordrer beregnes ekspeditionsgebyr efter gældende satser.

Priser:

Priser er netto eksklusiv moms, og er gældende for leveringer i indtil 20 dage fra ordre- eller tilbudsdato. Ret til ændring efter nævnte periode forbeholdes. Ved prisændring har køber ret til annullering af ordrer.

Ved Service- og vedligeholdelsesaftaler kan priserne hæves løbende, uden at aftalen kan opsiges.

Leveringstid:

Hvor intet andet er skriftligt aftalt, vil levering finde sted, så hurtigt leveringssituationen tillader det. Såfremt køber ikke rettidigt har opfyldt de indgåede aftaler eller på anden måde har forsinket leveringens udførelse, f.eks. ved tilførelse af ændring af ordren er Boesgård Data ApS berettiget til at forlænge leveringstiden med en efter omstændighederne rimelig frist, med mindre Boesgård Data ApS foretrækker at hæve den indgåede aftale.

Forsinkelse ved levering berettiger ikke køber til erstatning eller annullering af ordre.

Forsendelse:

Al forsendelse sker på købers regning og risiko. Dette gælder, selvom sælger måtte afholde udgiften vedrørende det købtes forsendelse fra leveringsstedet.

For varer, for hvilke der på grund af varens farlighed eller af andre grunde foreligger særlige lovregler eller andre forskrifter om forsendelsen, forbeholder Boesgård Data ApS sig ret til at bestemme forsendelsesmåden.

Transportforsikring for købers regning tegnes kun, når køber fremsætter ønske derom. Ved modtagelsen er det købers pligt at sikre sig, at varerne er intakte, før kvittering afgives.

Betaling:

10 dage netto fra fakturadato. Ved betaling efter forfald beregnes et rentetillæg på 2 % pr. påbegyndt måned. For ordrer på mindre end kr. 1.000,- betales et ekspeditionsgebyr på kr. 100,-, medmindre vi er i restordre.

Varens anvendelse:

Køberen er gjort bekendt med varens egenskaber og anvendelsesmuligheder, og har modtaget forskrifter for varens rette brug.

Det påhviler køberen, i tilfælde af videresalg, at videregive de modtagen oplysninger.

Reklamation:

For mangler og fejl, der alene skyldes fabrikations- eller mangelfejl, afhjælpes disse i en periode på 3 måneder fra leveringsdato ved franko indsendelse af de pågældende dele. Reklamation i forbindelse med en leverance – herunder transportskader – skal ske omgående efter sendingens modtagelse.

Returnering:

Eventuel returnering af varer kan kun ske efter forudgående godkendelse fra Boesgård Data ApS og kun når der er tale om helt fejlfri varer i originalpakker og uden prismærkning. Godkendte returneringer vil blive krediteret til fakturapris med fradrag af en krediterings afgift, hvis størrelse afhænger af nærmere årsag til returneringen. Kreditafgiften vil dog minimum udgøre 10% af fakturaprisen. Vores fakturanummer, leveringsdato og årsag til returneringen skal altid oplyses, før kreditering kan finde sted.

Produktansvar:

Boesgård Data ApS er kun ansvarlig for personskader, når det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Boesgård Data ApS eller andre, som Boesgård Data ApS har ansvaret for. Boesgård Data ApS. er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre eller for skade på produkter, der er fremstillet af køberen. Boesgård Data ApS fraskriver sig ansvar for driftstab, tidstab, avancetab og andet indirekte tab.

Force majeure:

Der tages forbehold for force majeure og alle forhold uden for Boesgård Data ApS´s kontrol.

Forbehold:

Det leverede forbliver sælgerens ejendom, indtil betaling er betalt fuldt ud, i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende danske love. Ret til ændringer uden varsel i ovennævnte salgs- og leveringsbetingelser forbeholdes.

Værneting:

Såfremt der måtte opstå tvister, skal en evt. retssag behandles ved Retten i Slagelse.

Kontakt Boesgård Data i dag

- for at starte din virksomheds rejse mod fremtidens økonomiske styresystem.